!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vision

Vision för förskolan Skorpan

Skorpans förskola har som mål att ha en framstående personalpolicy där kontakten med pedagogerna ska vara god. Vår personal ska vara välutbildad och erbjudas fortbildning löpande. Förskolan skall vara en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Den är också en arbetsplats för våra pedagoger vilket kräver en god arbetsmiljö på förskolan.

Förskolan skall ha en innemiljö anpassad för barnen. Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse för barns lärande. Den pedagogiska miljön är ett begrepp som innefattar både miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen, mellan barn och barn samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten. Det skall finnas utrymme för lek och att undersöka och experimentera. Miljön skall vara trygg, säker och utmanande för barnen.

På Skorpan ska barnen erbjudas utevistelse en stor del av dagen. Utemiljön är också en del av den pedagogiska miljön. Gården skall vara en spännande, utmanande plats och vara en del av naturen. Enligt forskningen kännetecknas gårdar med hög lekpotential av stor yta och stora områden av kuperad terräng, buskage och träd. Gården skall vara överblickbar men det är också viktigt att det finns plats för barnen att ”gömma sig och komma undan”, till exempel under buskar och bakom stenar. Det skall finnas mycket löst material som sand, pinnar, vatten, jord etc. ”Springyta” för barnen ska finnas mellan de olika vegetationerna. Gården är ett komplement till inomhusmiljön och vissa aktiviteter lämpar sig bättre utomhus, till exempel att kasta, klänga, hoppa och springa. Det är viktigt att gården inbjuder till riklig fysisk aktivitet inte minst ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i förskolan.

Skorpan skall erbjuda hemlagad och näringsriktig kost lagad i vårt eget kök. Det är idag väl känt att maten har en stor betydelse för såväl fysisk tillväxt som inlärningsförmåga och humör. Vad vi äter påverkar hur vi mår och känner oss. Vi serverar hälsosamma, genomtänkta maträtter i syfte att ge barnen näringsrik och nyttig mat samt för att lägga en bra grund för goda matvanor. Vi försöker handla ekologiskt och svenskt i så stor utsträckning som möjligt och allt kött som används i matlagningen är närproducerat och KRAV-märkt.

Förskolan ska erbjuda pedagogerna tid till dokumentation. Genom dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt fångar pedagogerna i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Det är viktigt att dokumentations- och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och bidrar till ständig utveckling av arbetet.

Skorpan ska ha en barngrupp som är sammansatt i jämna årskullar för att underlätta rekryteringen. Skorpan arbetar med ett långsiktigt rekryteringsarbete. Barngruppens storlek ska vara anpassad efter lokalernas utformning samt stämma överens med förskolans värdegrund. Gruppens storlek ska även vara anpassad så att ett gott socialt klimat och en god lärandemiljö ska kunna uppnås.

 

Uppdaterad 2016-10-03 av Therese Holmberg