!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Likabehandlingsplan

 Likabehandlingsplan för förskolan Skorpan

 

Bakgrund

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) ska förskolan vara en trygg miljö för alla barn och vuxna. Lagen ska främja barns lika rättigheter i alla verksamheter; skola, förskola samt vuxenutbildning. Den ska motverka kränkande behandling på grund av funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck.

 

Syfte

Skollagen

Skollagen (SFS, 2010:800) kräver att alla verksamheter aktivt ska arbeta med och utveckla förebyggande åtgärder för att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan som årligen ska upprättas, följas upp och revideras tillsammans med barngruppen. Likabehandlingsplanen ska ingå i verksamhetens kvalitetsredovisning. När ett barn eller en vuxen känner sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inträder handlingsplikten, vilken innebär en skyldighet att utreda omständigheterna samt en skyldighet att åtgärda bristen. Handlingsplikten börjar gälla oavsett hur kränkningen kommit till förskolans kännedom.

 

Förskolans läroplan

I förskolans läroplan (Lpfö, 98/16) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund
  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Alla som arbetar i förskolan ska

  • Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet
  • Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

 

Definitioner:

Diskriminering:

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ eller kränkande behandling. Det finns sju diskrimineringsgrunder; funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning samt könsidentitet eller könsuttryck.

 

Trakasserier:

Trakasserier har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna och kan vara i form av språkbruk, utfrysning, fysisk eller psykisk handling eller liknande och gäller i alla relationer på förskolan: barn-barn, vuxen-barn, vuxen-vuxen. Det är hur den som är utsatt upplever kränkningen som ska tas på allvar.

 

Kränkande behandling:

Kränkande behandling är ett beteende som kränker ett någons värdighet. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, exempelvis genom hot, våld, utfrysning, ryktesspridning och förlöjliganden. Kränkningen kan vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde.

 

Det finns vidare beteende som av ett barn kan uppfattas som kränkande men som är en befogad tillrättavisning som har till syfte att upprätthålla ordning och god miljö. Detta är inte förbjudet i barn- och elevskyddslagen.

 

Mål

Våra mål på Skorpan är att alla ska behandlas lika, med respekt och tolerans. Vi ska allihop lära oss att ta hänsyn, samarbeta och kommunicera. Alla människor är lika värda och alla har rätt att känna trygghet och glädje på förskolan.

 

 

Som vuxen har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende – ingriper vi inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet

 

 

Förebyggande arbete

All personal och alla föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till att ingen särbehandlas på förskolan. Personalen är starka och trygga individer med ett gemensamt förhållningssätt som alltid föregår med gott exempel och vi är observanta i verksamheten. Vi pratar om och arbetar regelbundet med hur man till exempel är en bra kompis och vi upprättar varje termin kompisregler för varje barngrupp för att förebygga negativt beteende mellan barnen och i leken. Vi tar det som barnen säger, berättar och uttrycker på stort allvar. Vi uppmuntrar positivt beteende och tränar dagligen den empatiska förmågan genom att få vänta på sin tur, hjälpa och trösta varandra. Vi arbetar medvetet med att ge barnen verktyg till konflikthantering.

 

Vi introducerar likabehandlingsplanen kontinuerligt med barnen i verksamheten.

 

Konkreta åtgärder

Tillsammans i arbetslaget tar vi del av diskrimineringslagen och definierar de olika begreppen samt hur de påverkar vår dagliga verksamhet. Vi har en ständig diskussion om vår gemensamma värdegrund och har alltid ett gemensamt förhållningssätt på förskolan där både barn och vuxna är involverade.

Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras på den första planeringsdagen i augusti. Därefter lämnas den ut till föräldrars kännedom.

 

Om något händer

I första hand skapar personalgruppen sig en bild av det som inträffat. Vi samtalar med barnen samt informerar föräldrarna. Förskolechef är ansvarig för att händelsen utreds vidare. Händelsen och de vidtagna åtgärderna dokumenteras.

 

När det gäller uppföljning görs återkoppling i arbetslaget angående de åtgärder som gjorts. Uppföljningssamtal genomförs även med de berörda föräldrarna där vi tar upp om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga.

Vid konflikt eller kränkning mellan vuxna eller vuxen-barn pratar vi direkt med berörd person och går eventuellt vidare till förskolechef.

Uppdaterad 2017-03-06 av Therese Holmberg